Zrinszki Alapítvány

Hogyan segíthet?

Előljáróban megjegyeznénk, hogy segíteni nem csak anyagi jellegű adománnyal lehet, szívesen fogadjuk azokat a felajánlókat, akik a munkájukkkal és egyéb forrásaikkal segítenek.

Adomány:

A társasági adó törvény szerint adománynak minősül a közhasznú szervezet részére a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására átadott adomány.

Adományozók:

Bár adományozó az, aki adományt ad, csak a társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére is.

Az adományozó (közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása) és kedvezménye:

Kizárólag társasági adóalany adományozókat illet meg kedvezmény az alábbi esetekben.

A Tao. törvény 3. számú mell. „B” fejezet 17. pontja szerint nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja értelmében csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

  • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
  • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

A társasági adóalany támogatót kizárólag a fent leírt esetekben és módon illeti meg kedvezmény.

 Így például, ha egy vállalkozás

  • egyház, közérdekű kötelezettségvállalás szervezője részére nyújt adományt, annak összegével – igazolás birtokában – nem kell megnövelnie (tehát ráfordításként elszámolható), de nem is csökkentheti az adózás előtti eredményét (az adományt fogadó egyház nem lehet közhasznú szervezet).
  • Ha közhasznú szervezetnek adományoz, akkor pedig nem kell megnövelni a ráfordítás összegével az adózás előtti eredményét (az adomány összegét el lehet számolni), de emellett pedig csökkentheti is az adomány értékének 20%-val az adományozó adózás előtti eredményét.
    Példa: 100.000 Ft értékű közhasznú szervezetnek adott adomány esetén, mely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, az adományozó társaság 20.000 Ft-al csökkentheti a társasági adóalapját.
  • Ha a közhasznú szervezettel tartós adományozási szerződést köt az adományozó, akkor a fentieken túlmenően az adomány értékének további 20%-a csökkentheti az adózás előtti eredményt. A kettő együttesen maximum az adózás előtti eredmény összegéig vehető figyelembe.
    Példa: Ha társasági adóalany közhasznú szervezet részére 100.000 Ft-ot ad tartós adományként, és az adományozás megfelel a társasági adó törvényben meghatározott feltételeknek, akkor a társaság 20.000 Ft-al csökkentheti az adózás előtti eredményét, mivel közhasznú szervezetnek adott támogatást, további 20.000 Ft-al csökkentheti a tartós adományozásra való tekintettel, összesen tehát 40.000 Ft-al csökkentheti az adóalapját .

Ha nem társasági adóalany támogatóról van szó, például magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatást, úgy adózásban érvényesíthető kedvezményre nem jogosult

Adományozónak nem minősülő támogató(nem közhasznú szervezet támogatása), kedvezménye:

Ha az adomány nem sorolható be a fenti esetekbe azt támogatásként kell kezelni, melyekre az alábbi kedvezmény érvényes.

Akkor nem kell megnövelni az adózó – társasági adó alanya, pl. kft., bt. – adózás előtti eredményét az általa az adóévben nem adomány céljából nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás, átvállalt kötelezettség) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az alábbi együttes feltételek teljesülnek
1. a juttatás nem külföldi személy részére történik, és
2. az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő (például nem közhasznú alapítvány) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.

Személyi jövedelemadó 1 % felajánlása:

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az Adóhatóságnak, vagy részletfizetési, fizetési halasztási engedélye van a NAV-tól.

Az 1 százalék alapját csak a ténylegesen határidőben megfizetett adó képezi

Amennyiben azonban a levont adóelőleg összege nem éri el a fizetendő adó összegét, az adó akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha a pótlólagosan fizetendő adót
– a magánszemély május 20-áig, illetve
– az egyéni vállalkozó és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett február 25-éig
megfizeti.

Ha május 20-a után küldi be a rendelkező nyilatkozatot, az nem lesz érvényes!